Producenci

REGULAMIN SKLEPU

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepergbierunfolie.pl jest prowadzony przez spółkę: ERG Bieruń – Folie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bieruniu, ul. Chemików 163, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351581 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 6832049439, REGON: 121169975, kapitał zakładowy 4.000.000 zł, zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „ERG”.

 

                                                                        §1

Definicje

 

Sprzedawca – ERG Bieruń – Folie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń, KRS nr 000035158, NIP: 6832049439, REGON: 121169975.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem www.sklepergbierunfolie.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć poprzez Sklep.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta.

Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Konto – przestrzeń Sklepu zawierająca dane związane z Klientem, dostępna po dokonaniu rejestracji.

Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

§2

Konto

 

1. Klient uzyskuje dostęp do konta Klienta w Sklepie po rejestracji. Klient zapewnia, że podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe.

2. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. W chwili założenia Konta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie.

4. Do złożenia zamówienia potrzebne jest posiadanie Konta.

 

§3

Zamówienia i ceny

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.sklepergbierunfolie.pl. Towary wysyłane są tylko na teren Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamawiający w Sklepie powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku składania zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz o zaakceptowanie jego postanowień.

3. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają kosztów przesyłki. O kosztach przesyłki Klient zostanie poinformowany odrębnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia, przed ostatecznym zaakceptowaniem warunków umowy, chyba że wybierze jako formę odbioru odbiór osobisty.

4. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Konta, potwierdzając zamówienie przyciskiem „Zamawiam”. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Kwota zamówienia nie obejmuje kosztów dostawy, które zostaną wyliczone przez Sklep i przedstawione do akceptacji przez Klienta w późniejszej korespondencji e-mail, chyba że Klient wybrał jak formę odbioru odbiór osobisty. Akceptacja może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie e-maila akceptującego lub poprzez uiszczenie kosztów na rachunek bankowy Sklepu. Brak akceptacji kosztów dostawy przez Klienta oznacza jego rezygnację z dalszego procedowania nad zamówieniem.

5. Po złożeniu zamówienia, o którym mowa w ust.4, Sprzedawca wysyła na wskazany adres e-mail Klienta informację potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Informacja generowana jest automatycznie, nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty, a jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

6. Towar jest wysyłany na adres podany przez Klienta, po otrzymaniu przez ERG pełnej ceny zakupu, tj. wraz z kosztami przesyłki na konto ERG prowadzone przez bank: Bank Zachodni WBK S.A. nr rachunku 51109016650000000113694354 Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy Klient wybrał formę dostawy i płatności jako „przesyłka za pobraniem”.

7. Dostawa zamówionych towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek (Poczta Polska, firma kurierska, etc.).

8. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon, który jest doręczany Klientowi wraz z towarem. Zamiast paragonu Klient może wnieść o wystawienie faktury VAT poprzez wybór odpowiednich opcji podczas składania zamówienia.

9. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów w związku z tym zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

 

§4

Termin realizacji zamówień

 

1.Towar wysyłany jest do Klienta w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia, o którym mowa w §3 ust.6 zd.1 lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta jako formy dostawy i płatności „przesyłki za pobraniem”.

2. Zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

 

§5

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).

4. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie to można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, pocztą tradycyjną na adres: ERG Bieruń Folie sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń lub e-mailem na adres: sklep@ergbierunfolie.pl (w takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji wówczas Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wskazane prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§6

Jakość towarów i reklamacje

 

1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad oraz odpowiada za jego wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. Reklamację można wysłać pocztą tradycyjną na adres: ERG Bieruń Folie sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń lub e-mailem na adres: sklep@ergbierunfolie.pl

4. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient w szczególności może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy lub żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Miejscem właściwym do dostarczenia wadliwego towaru jest: ERG Bieruń Folie sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń, a związane z tym koszty ponosi Sprzedawca.

7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem posiada w szczególności następujące możliwości: a) złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, b) złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Sprzedawcą, c) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

  

§7

Dane osobowe

 

1. Zakładając Konto oraz składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Dane osobowe Klienta podane przez Klienta w trakcie zakładania Konta oraz składania zamówienia zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń , NIP: 6832049439, REGON: 121169975 KRS:0000351581, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach  Wydział VIII Gospodarczy;

1) Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chemików 163, 43-150 Bieruń lub e-mail; daneosobowe@ergbierunfolie.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  RODO, tj. dla realizacji umów współpracy handlowej i marketingowej;

3) Informujemy, że konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji umów współpracy.

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie bez profilowania;

5) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panią/Pana oraz dostępnych ze źródeł publicznych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

6) Dane mogą być udostępniane podmiotom  współpracującym z firmą ERG Bieruń-Folie Sp. z o.o. oraz firmom outsourcingowym na cele niezbędne dla realizacji zawartych umów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

8) Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

9) Okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat licząc od zrealizowania ostatniego zamówienia.

10) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

§8

Warunki świadczenia usług elektronicznych

 

1. Strona internetowa www.sklepergbierunfolie.pl jest administrowana i redagowana przez ERG Bieruń – Folie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń, KRS nr 000035158, NIP: 6832049439, REGON: 121169975.

2. Składanie zamówień przez witrynę www.sklepergbierunfolie.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą applentów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą applentów Javy, JavaScript i cookies.

d) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.sklepergbierunfolie.pl przez Klienta, umożliwiających:

a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

b) utrzymania sesji Klienta,

c) dostosowania witryny do potrzeb Klientów,

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Sklepu

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny,

4. Sklep używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane drogą e-mail na adres: sklep@ergbierunfolie.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ERG Bieruń – Folie sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, składając wypowiedzenie drogą e-mail na adres: sklep@ergbierunfolie.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ERG Bieruń – Folie sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (j.t. Dz.U. 2014 poz.121) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

2. Informacje prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

3. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklepergbierunfolie.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Wszelką korespondencję należy kierować drogą e-mail na adres: sklep@ergbierunfolie.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: ERG Bieruń – Folie sp. z o.o., ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu – wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

ERG Bieruń – Folie sp. z o.o.

ul. Chemików 163, 43 – 150 Bieruń

sklep@sklepbierunfolie.pl, fax nr 32/216 03 59

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………,

Data zawarcia umowy/odbioru………………………………………………,

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………,

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………,

Podpis konsumenta(-ów) ……………………………………………………………, (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ………………………………

 

 

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji